Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

"Τρέχουν" τα ΜΚ. Από 2 σε 3 οι δόσεις της υπερβάλουσας μείωσης

Με εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών αρχίζουν να "τρέχουν" αναδρομικά από 1-11-2011, τα (πάρα λίγο κι αυτά κλεμένα) ΜΚ,  (πάρτε μεγάλο σάκο για να χωρέσουν οι πενταροδεκάρες).
Παράλληλα οι δόσεις της υπερβάλουσας μείωσης, (για όσους είχαν μειώσεις πάνω από 25%), θα παρακρατηθούν σε 3 αντί για 2 έτη, (ας είναι καλά οι φιλεύσπλαχνοι).
Όλη η εγκύκλιος:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 8/3/2012
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ. οικ. 2/20433/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.

1.Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015.», σύμφωνα με τις οποίες καταργείται από τότε που ίσχυσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), το οποίο προέβλεπε τη μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στους οικείους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου. Κατόπιν αυτών τυχόν χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.

2. Η παρ. Γ επί του άρθρου 29 της αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ : 4577Η-5ΕΤ) ερμηνευτικής εγκυκλίου, τροποποιείται ως εξής :

«Γ. Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος, κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος, αυτή η μείωση κατανέμεται ως εξής :
α) 25% μείωση από 1-11-2011 επί των συνολικών αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου και β) η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη λήξη του πρώτου έτους εφαρμογής (30/10/2012), δηλαδή από 1-11-2012.
Έστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών σε ποσοστό 40%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω :
α) Από 1-11-2011, του περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.
β) Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1- 11-2014, οπότε ο υπάλληλος, από την ημερομηνία αυτή καιεντεύθεν, λαμβάνει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου.
Παράδειγμα εφαρμογής : Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 €. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 € (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) η ανωτέρω περικοπή πραγματοποιείται ως εξής :
α) από την 1-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 – 25% = 2.400
β) από την 1-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ως άνω αποδοχές (2.400 €), μειωμένες κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (που αντιστοιχεί σε ποσό 681 €), δηλαδή 2.173 € (2.400 – 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).
γ) από την 1-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (2.173 €), μειωμένες επιπλέον κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (227 €), δηλαδή 1.946 € (2.173 – 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).
δ) από την 1-11-2014 και εφεξής θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (1.946 €), μειωμένες κατά το τελευταίο ένα τρίτο της ανωτέρω μείωσης, δηλαδή 1.719€ (1.946 – 227), αποδοχές ένταξης στο νέο μισθολόγιο.
3. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (υπολογισμός αύξησης ή μείωσης των αποδοχών) των υπαλλήλων, που απουσιάζουν νόμιμα από την Υπηρεσία τους, όπως σε περίπτωση απόσπασης, διάθεσης, αδειών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα κ.λ.π. σας πληροφορούμε ότι ως αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων, κατά τον τελευταίο μήνα (Οκτώβριος 2011), πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, νοούνται
αυτές που θα αντιστοιχούσαν στην οργανική τους θέση, με την επιστροφή τους σε αυτή, ακόμη και αν δεν καταβάλλονταν κατά το μήνα αυτό. Εννοείται ότι, για τη σύγκριση των αποδοχών, εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στις αποδοχές του υπαλλήλου και αμοιβές ή αποζημιώσεις που ελάμβανε λόγω απόσπασης σε άλλη Υπηρεσία. Η τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που προκύπτει από τη σύγκριση των ανωτέρω αποδοχών καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος.
Στην περίπτωση λήξης της απόσπασής του και επιστροφής του στην οργανική του θέση, τότε η σύγκριση των αποδοχών του εν λόγω υπαλλήλου, για τον προσδιορισμό τυχόν αύξησης ή μείωσης, υπολογίζεται επί των αποδοχών της οργανικής του θέσης ου αντιστοιχούσαν κατά το τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.


4. Όσον αφορά τους ιερείς οι οποίοι κατέχουν και θέση εκπαιδευτικού, διοικητικού υπαλλήλου κ.λ.π., σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 14403/Α1/9-2-2012 (ΑΔΑ :ΒΟΖΙ9-ΣΔΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ως κύρια οργανική θέση για τους ανωτέρω θεωρείται η θέση του εκπαιδευτικού, διοικητικού κ.λ.π.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου