Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Διαδικασίες πρόσληψης - τοποθέτησης αναπληρωτών


Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α΄
Άρθρου 13
45. α) Καταργήθηκε Ν.3966 /2011 Άρθρο 59 παρ. 17γ΄
β) Δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαι­δευτικών.
γ) Οι διατάξεις της παρ. 8του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14του Ν. 1566/1985, της παρ. 3του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α`) και της παρ. 14του άρθρου 30του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προ­θεσμίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και τον τρόπο ελέγχου αυτών, τον αριθμό των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για τοποθέ­τηση, τη διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων των αναπληρωτών, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.Ν. 3966/2011 ΦΕΚ 118 τ.Α΄
Άρθρο 59
17. α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
γ) Η περίπτωση α` της παραγράφου 45 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α` 141), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (Α` 240), καταργείται.


Άρθρο 5
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμ­βάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκα­λίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσ­σερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατά­ταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκ­παιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησής τους.
3. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ­κούν, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της πα­ραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης υπο­λογίζονται οι μονάδες του άρθρου 3.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικει­μενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρι­νού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου.
5. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχο­λικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφε­ρειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατα­τάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.
6. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρ­κούν, η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κα­τάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες του άρθρου 3.
7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμι­ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγ­ματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκ­παίδευση και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
8. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομί­σθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τους πίνακες των πα­ραγράφων 2 και 5 αντίστοιχα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός των δηλώσεων προτίμησης, η διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17

5/361/1/697/126794/Δ1/14-10-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
ΣΧΕΤ: Η παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β`)
Με αφορμή ερωτήματα πολλών Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας αναφέρουμε τα εξής:
Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β`) ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά.
Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του πίνακα Α ` λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138, παρ. 1, περίπτωση γ` του Ν.2725/1999.
Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β ` προτιμώνται κατά σειρά:
α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β ` προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.»

Στις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003 τ.Α`) ορίζεται ότι «αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψήφιων του ενιαίου πίνακα, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους».
Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α`) ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.»
Στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α`) ορίζεται ότι «Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία»
Στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01-08-2008 τ.Α`) ορίζεται ότι: «.. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Κάθε σχετική διάταξη, η οποία αναφέρεται στο ίδιο θέμα, καταργείται.»
Μέχρι την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για ρύθμιση του εν λόγω θέματος, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.3687/2008, συνεχίζει να ισχύει η αριθμ. 35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση. Λόγω ερωτημάτων που προέρχονται από τις Δ/νσεις και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με την τοποθέτηση τους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι:

1. Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
2. Οι εκπαιδευτικοί με σκλήρυνση κατά πλάκας τοποθετούνται στα σχολεία της διεύθυνσης αμέσως μετά τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης (β) και πριν από αυτούς της περίπτωσης (γ).
3. Στην περίπτωση (ε) η πρόταξη εκπαιδευτικών με εντοπιότητα θα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εκπαιδευτικών με ίδια συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/ και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
4. Ως επιμέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/ και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, σύμπτωσης και των μορίων θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.
5. Σε περίπτωση σύμπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων, ως τελικό κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Π.Ε..
6. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών προερχόμενων από τον πίνακα Γ` ισχύουν τα ίδια κριτήρια τοποθέτησης.
7. Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι, για την κατάταξη των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ. α` του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (Πίνακας Β`) και του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (Πίνακας Γ`) καθώς και των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ. β` του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια: τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/ και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και ο βαθμός του πτυχίου.

Φ361/1/74/28599/Δ1/12-03-2010 Υπ. Παιδείας
Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Φ.361.1/697/126794/Δ1/14.10.2009 έγγραφο
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας αναφέρουμε τα εξής:
Στις διατάξεις του άρθρου 12 (πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών μετά την εξάντληση των πινάκων υποψηφίων) της αριθ. 35557/09-04-2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β`) στην παρ. 2 ορίζεται ότι: «Μετά την συγκέντρωση και επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων εγγράφονται οι υποψήφιοι σε πίνακα Γ`. κατά σειρά, που εξαρτάται από την ημερομηνία λήψης του απαιτούμενου για διορισμό βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση σύγχρονης "απόκτησης του τίτλου σπουδών από το βαθμό αυτού», και στην παρ.3 ορίζεται ότι: «Για την εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στον πίνακα Γ` και την κύρωση αυτού, καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τον πίνακα αυτόν και τις κυρώσεις για τους προσλαμβανόμενους και μη προσερχόμενους για ανάληψη υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, που προβλέπονται για τους υποψηφίους του πίνακα Β`».
Λόγω ερωτημάτων που προέρχονται από τις Δ/νσεις και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με την τοποθέτηση τους στην περίπτωση που προσλαμβάνονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή διορισμού εκπαιδευτικοί από τους πίνακες Β` και Γ` (ενιαίος πίνακας και συμπληρωματικός πίνακας αντίστοιχα, ήτοι «με» και «χωρίς» μόρια προϋπηρεσίας ή/ και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αντίστοιχα), προσθέτουμε την αριθ. 8 επισήμανση στο σχετικό έγγραφο ως εξής:
8. Για την τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών προερχόμενων από τους πίνακες Β` και Γ (Ενιαίος Πίνακας και συμπληρωματικός πίνακας αντίστοιχα) προηγούνται οι προερχόμενοι από τον πίνακα Β` (οι έχοντες μόρια προϋπηρεσίας ή/ και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ) και ακολουθούν οι προερχόμενοι από τον πίνακα Γ` (οι μη έχοντες μόρια προϋπηρεσίας και μόρια επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου