Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Η αξιολόγηση ξεκίνησε από τα πιλοτικά γυμνάσια

Μεγαλοβδομαδιάτικα κατά την προσφιλή και τελείως έντιμη πρακτική το ΥΠΔΜ&Θ έστειλε τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των πιλοτικών σχολείων.
Θαυμάστε ρητορική, όχι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αλλά: "παρακολούθηση και εσωτερική/διαμορφωτική αποτίμηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών ".

Η εγκύκλιος:
ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Έρευνας για την αποτίμηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, με βάση τις απόψεις των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή».

Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» για το οποίο έχετε ήδη ενημερωθεί, προβλέπονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση και εσωτερική/διαμορφωτική αποτίμηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των διαδικασιών της πιλοτικής εφαρμογής, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 97911/Γ1/31-8-2011. Η πραγματοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής για την αποτίμηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και οι προβλεπόμενες γι’ αυτήν διαδικασίες έχουν εγκριθεί με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΠΙ/ΙΕΠ και του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Στο πλαίσιο αυτής της εσωτερικής έρευνας-αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των νέων Π.Σ., εκτός των άλλων, θα γίνει καταγραφή των απόψεων, των αναγκών και των προτάσεων των εκπαιδευτικών όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων) αναφορικά με τις
απαιτήσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τα νέα Π.Σ. (περιεχομένου, διδακτικών προσεγγίσεων κτλ.), τις ανάγκες που απορρέουν από αυτά στην καθημερινή διδακτική πράξη και τις απαιτούμενες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Για την καταγραφή αυτή, εκτός των άλλων, θα ζητηθεί η συμπλήρωση από τους εκπαιδευτικούς ξεχωριστών ερωτηματολογίων για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Τα ερωτηματολόγια αυτά συντάχθηκαν από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που επελέγησαν για τον σκοπό αυτόν. Στόχος μας είναι να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απαντήσεις που θα καταγραφούν σ΄ αυτά τα ερωτηματολόγια, ώστε στα Προγράμματα Σπουδών να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να διαμορφωθούν αυτά με βάση τις απόψεις και τις διδακτικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών.
Οδηγίες/λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθμίδα περιλαμβάνονται στην εισαγωγή των αντίστοιχων ερωτηματολογίων.
Η διαδικασία που προτείνεται για τη συμπλήρωση και τη συγκέντρωσή των ερωτηματολογίων είναι η ακόλουθη:
1. Τα ερωτηματολόγια αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπόψη των Διευθυντών και των Υπευθύνων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης). Ταυτοχρόνως, αποστέλλονται στις πιλοτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνασία), υπόψη των Διευθυντών.
2. Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολικών μονάδων, πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το φυλλάδιο των απαντήσεων («Απαντητικό Φυλλάδιο») το οποίο συνοδεύει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και βρίσκεται στο τέλος του ερωτηματολογίου. Το φυλλάδιο αυτό συμπληρώνεται με βάση τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου και σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε πιλοτικής σχολικής μονάδας, τα ερωτηματολόγια διατίθενται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς. Εκτυπώνεται όμως και αναπαράγεται, σε αριθμό αντίστοιχο των εκπαιδευτικών, μόνο το φυλλάδιο για τη συμπλήρωση των απαντήσεων («Απαντητικό Φυλλάδιο»).
4. Στην περίπτωση των Γυμνασίων, όταν κάποιος εκπαιδευτικός διδάσκει περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Μαθηματικά και Γεωγραφία ή Γλώσσα και ΣΚΖ κτλ.) για τα οποία εφαρμόζονται νέα Π.Σ., θα πρέπει ξεχωριστά για κάθε γνωστικό αντικείμενο να συμπληρώσει το αντίστοιχο φυλλάδιο απαντήσεων («Απαντητικό Φυλλάδιο»).
Σημειώνεται ότι (α) το φυλλάδιο των απαντήσεων («Απαντητικό Φυλλάδιο») είναι, σε κάθε περίπτωση, ανώνυμο και (β) στην εισαγωγή κάθε ερωτηματολογίου υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να καταγράφονται οι απαντήσεις στο φυλλάδιο αυτό.
5. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ακολουθηθούν επακριβώς οι οδηγίες διότι το φυλλάδιο με τις συμπληρωμένες απαντήσεις θα αναλυθεί ηλεκτρονικά. Ιδιαιτέρως, παρακαλούμε, τα «Απαντητικά Φυλλάδια» που θα διανεμηθούν στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση των απαντήσεων, να είναι εκτυπωμένα και όχι φωτοτυπημένα.
6. Η συμπλήρωση των «Απαντητικών Φυλλαδίων» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012.
7. Ύστερα από τη συμπλήρωση των «Απαντητικών Φυλλαδίων», με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας (νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου), τα συμπληρωμένα αυτά φυλλάδια συγκεντρώνονται και ταχυδρομούνται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης κ. Χρ. Δούκα, στη Διεύθυνση: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα, 9ος όροφος, (υπόψη κ. Ευτυχίας Κατσανδρή).
Με δεδομένο ότι η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στις πιθανές απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις στα νέα Προγράμματα Σπουδών, παρακαλούμε πολύ, όπως έγινε μέχρι τώρα, να έχουμε και στη συγκεκριμένη έρευνα την υποστήριξή σας, όσον αφορά:
στην παρακολούθηση και διευκόλυνση της διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Πιλοτικών Σχολικών μονάδων, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποσταλούν, εγκαίρως, τα ερωτηματολόγια συμπληρωμένα στο Ι.Ε.Π.
στην εξασφάλιση απαραίτητων πόρων (π.χ. χαρτί) αν και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
Τονίζεται ότι η πραγματοποίηση αυτής της έρευνας για την αποτίμηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών έχει καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτόν τα «Απαντητικά Φυλλάδια» είναι ανώνυμα.
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):
Ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές των πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων.
Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων.
Ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές των πιλοτικών Γυμνασίων.
Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών Γυμνασίων.
Σημειώνεται ότι τα ερωτηματολόγια για τους προϊσταμένους και τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών νηπιαγωγείων θα αποσταλούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Βασιλική Περάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vperaki1@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξή σας στο κοινό μας έργο.
Αγία Παρασκευή, 03/03/2012
Με εκτίμηση
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης
Χρήστος Δούκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου