Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

Στην alfavita.gr δημοσιεύτηκε Σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Αξιολόγηση . Σύμφωνα με την alfavita: Το Σχέδιο αυτό βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας και δεν έχει πάρει ακόμη υπογραφή.

 Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) «αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2010 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  
 4. Το πιλοτικό - ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» μεMIS 295381), όπως τροποποιήθηκε με την με την υπ. Αριθμ. 5028/29-03-12 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων του ΥΠΔΒΜΘ.
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 14841/ Γ1/ 13-2-2012 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Προετοιμασία- Δράσεις γενίκευσης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου – αυτοαξιολόγηση σχολικών συμβούλων».

Άρθρο 1

Σκοπός της αξιολόγησης

 1. Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου.
 2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σημείων και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου.
 3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει στην αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο σχολείο, στην αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, συμβάλλει  στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των σχολείων, στην διάχυση των καλών πρακτικών, στην επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.
4.      Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής


1.      Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας(πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4  παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 38348/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.
2.      Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. 

Άρθρο 3

Το Πλαίσιο της ΑΕΕ


1.      Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα πραγματοποιείται με βάση το πλαίσιο της ΑΕΕ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου:
·         Δεδομένα του σχολείου
·         Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
·         Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
2.      Η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου της ΑΕΕ γίνεται με εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.Άρθρο 4

Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης

1.      Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησηςΤην ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.
 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.
3.      Η διαδικασία της ΑΕΕ περιλαμβάνει:
·         Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου
·         Τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης
·         Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων
·         Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 1. Στο τέλος κάθε  διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). 
5.      Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται με εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

Άρθρο 5
Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ

 1. Το ΙΕΠ συντάσσει αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ το οποίο περιλαμβάνει:  
·         Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΕΕ
·         Εργαλεία και Διαδικασίες εφαρμογής
·         Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης
·         Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παραδείγματα σχεδίων δράσης.
2.      Το υλικό της ΑΕΕ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ώστε να είναι προσβάσιμο από όλα τα σχολεία της χώρας.

 

Άρθρο 6

Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ


Δημιουργείται  Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό επίπεδο, το οποίο εποπτεύεται από το Ι.Ε.Π. και έχει ως σκοπό:
 • Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας της ΑΕΕ
 • Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών
·         Την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ
 • Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες της χώρας.
  

Άρθρο 7

Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ


1.      Δημιουργείται Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο εποπτεύεται από το Ι.Ε.Π. και έχει ως σκοπό:
 • Την επεξεργασία των δεδομένων των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο
 • Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων στην αξιοποίηση των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 
 • Τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών του ΥΠΔΒΜΘ σε κεντρικό επίπεδο για τα δεδομένα των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των πολιτικών του ΥΠΔΒΜΘ.
 1. Οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των σχολικών μονάδων υποβάλλονται στους Σχολικούς Συμβούλους και στο Ι.Ε.Π. μέσω του Δικτύου  Πληροφόρησης της ΑΕΕ.


Άρθρο 8

Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ


1.      Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν:
·         Σε κεντρικό επίπεδο το ΙΕΠ και 
·         Σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.
2.      Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο κάθε έτους οι σχολικές μονάδες υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης ως εξής:
α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο,
β) Οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης,
γ) Οι σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)   υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ.
3.      Ακολούθως, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των σχολικών μονάδων συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση προς τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (ΠΕΠΚ). Οι ΠΕΠΚ, με βάση  τα στοιχεία των εκθέσεων των Σχολικών Συμβούλων, συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση ΑΕΕ της περιφέρειας προς το Ι.Ε.Π., την οποία κοινοποιούν προς την Περιφερειακή Διεύθυνση και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία των εκθέσεων αξιοποιούνται για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο.
4.      Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.  Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Αξιολόγησης (ΠΟΑ) στην οποία μετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές Εκπαίδευσης. Το έργο της ΠΟΑ αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών που αναπτύσσουν τα σχολεία και στα αποτελέσματα που παράγουν, στη λειτουργία του δικτύου πληροφόρησης μεταξύ σχολικών μονάδων και Σχολικών Συμβούλων, στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΠΟΑ υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το ΙΕΠ. Η συγκρότηση της ΠΟΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση.
5.      Στο ΙΕΠ συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης στην οποία μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ και του ΥΠΔΒΜΘ. Η Ομάδα Αξιολόγησης μελετά τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης των περιφερειών και υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το ΥΠΔΒΜΘ.
6.      Μετά από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π, μπορεί να επικαιροποιείται και τροποποιείται το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρμογής της ΑΕΕ από το ΥΠΔΒΜΘ, ανάλογα με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Πλαίσιο της ΑΕΕ είναι το ακόλουθο:


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τομείς
   Δείκτες

1. Μέσα και Πόροι
1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι


1.2. Στελέχωση σχολείου

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΤομείς
Δείκτες
2. Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου
2.1.Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής
2.2.Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων
2.3.Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού


3. Διδασκαλία και Μάθηση

3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών

3.2.Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών


4. Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο
4.1.Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των μαθητών

4.2.Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς - κοινωνικούς φορείς

5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης
5.1.Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις

5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Τομείς
   Δείκτες

6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
6.1.Φοίτηση και διαρροή  των μαθητών
6.2.Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών
6.3.Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
7. Αποτελέσματα του Σχολείου
7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου