Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Υπεραριθμίες και Ρύθμιση της Υπεραριθμίας

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ O ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων, ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή από άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας, κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

Τα αρμοδια υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ), μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τις μεταθέσεις κατά σχολική μονάδα.
Όταν σε μια σχολική μονάδα πλεονάζει εκπαιδευτικός σε συγκεκριμένο κλάδο ή ειδικότητα, υπάρχει υπεραριθμία στον κλάδο η την ειδικότητα αυτή. Στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι οργανικά ανήκοντες, του συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας, στη σχολική μονάδα.
Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των διαθέσιμων διδακτικών ωρών του σχολείου δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει π.χ. κάποιος που είναι διευθυντής, υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ κ.τ.λ. και έχει οργανική θέση στο σχολείο.
Οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά όπου και θα προηγηθούν για την κάλυψή τους, όπως αναφέρεται παρακάτω, οι συνάδελφοι που πιθανόν να χαρακτηρισθούν υπεράριθμοι.
Οι οργανικά υπεράριθμοι καμία σχέση δεν έχουν με τους συνάδελφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι και δεν έχουν οργανική θέση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Η υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ρυθμίζεται ως εξής.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο που διαπιστώθηκε η υπεράριθμα, να δηλώσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών αν επιθυμούν η όχι να κριθούν υπεράριθμοι.
Στη συνεχεία τα ΠΥΣΔΕ χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη:
α) όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. Αν είναι παραπάνω από ένας, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης.
β) αν δεν επιθυμεί κανείς να κριθεί υπεράριθμος, χαρακτηρίζεται υπεράριθμος ο τελευταίος τοποθετηθείς οργανικά στη σχολική μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι,
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται αυτός που συγκεντρώνει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος ( εκτός των εκπαιδευτικων που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι με άρση υπεραριθμίας), θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες που έχουν οργανικά κενά εντός 10 ημερών.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚAΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Να μην κάνει τίποτα
Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.
Η οργανική θέση δεν χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
Διευκρινίζεται ότι η μοναδική περίπτωση που χάνεται η οργανική θέση είναι αν καταργηθεί η σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι συνάδελφοι να κάνουν οπωσδήποτε δήλωση Άρσης Υπεραριθμίας και αίτηση-δήλωση για Οργανικό Κενό, αλλιώς θα βρεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Έτσι ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο,
α) θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα, αν προκύψουν λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ.
β) Αν κάνει αίτηση απόσπασης θα προηγηθεί στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσης του.
γ) Διατίθεται χωρίς αίτηση του εξ ολόκληρου σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης τότε διατίθεται σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου ΠΥΣΔΕ. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ.
δ) Διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου σε σχολεία δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας που υπάρχουν ανάγκες εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ.
ε) Αποσπάται σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΔΕ, της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου (ΑΠΥΣΔΕ).
στ) Αποσπάται σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης με απόφαση του υπουργού παιδείας, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου (ΚΥΣΔΕ).
Η διάθεση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών γίνεται με τη σειρά προτίμησης (των σχολείων που υπάρχουν ανάγκες) και το σύνολο των μονάδων μετάθεσης τους.
2) Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατεθειμένων και αυτών που ζητούν βελτίωση θέσης) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
Σημείωση. Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, ο υπεράριθμος δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας. Επίσης οι συνάδελφοι χρειάζεται να γνωρίζουν την ομάδα σχολείων που ανήκει το σχολείο τους καθώς και την όμορη ομάδα.
β) Όταν η υπεραριθμία οφείλεται σε ίδρυση αντιστοίχου νέου σχολείου στην ίδια σχολική περιφέρεια και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), κάνουν δήλωση για τοποθέτηση - βελτίωση θέσης (αν δεν έκαναν το Νοέμβριο) και συνεξετάζονται ενιαία, μαζί με όλους όσοι ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση, στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται σε σχολικές μονάδες που υπάρχουν ανάγκες.

Σχετικοί Νόμοι και Π.Δ.
Νόμοι 2817/2000, 2986/2002, 3149/2003, 3848/2010 και 3475/2006. Π.Δ. 50/1996, 100/1997, 39/1998 και 25/2002.
Χριστοδουλάκη Μαρία, Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Περιφέρειας Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου