Δε θα σε σώσει κανείς. Ούτε μόνος μπορείς να κάνεις κάτι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Διαβάστε τη νυχτερινή τροπολογία Μπαμπινιώτη, (30/3/12)
Με τροπολογία που κατατέθηκε τη νύχτα της Παρασκευής (ώρα 21.40!!!) ρυθμίζονται ζητήματα που μεταξύ άλλων αφορούν στην αξιολόγηση και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Για την έκδοση Π. Δτος δίνεται χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών (σ.σ. μέχρι αρχές Αυγούστου, όταν τα σχολεία είναι κλειστά): Ιδού, η σχετική διάταξη:
«Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας ΠΕ και -.Ε., καθώς και η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το Π.Δ. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Π.Ε και Δ.Ε. οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν. 4024/11».
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών
Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται ακόμη περισσότερο το δικαίωμα της παραίτησης των εκπαιδευτικών, αφού αντικαθίσταται η ημερομηνία της 10ης Αυγούστου (που ισχύει μέχρι σήμερα) με την 10η Ιουλίου. Ιδού, πώς θα διαμορφωθεί η διάταξη του Ν. 3687/2008, αν ψηφιστεί ως έχει η τροπολογία:
«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Ιουλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους».
Επιπλέον προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι ο εκπαιδευτικός που παραιτείται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αν δεν υποβάλλει και δεύτερη αίτηση παραίτησης απολύεται το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους. Ιδού, η προτεινόμενη ρύθμιση:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της».
Σχετικά με την απονομή του Βαθμού Α’ στα Αιρετά Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Τακτικών και Αναπληρωματικών). Διαβάζοντας κανείς το κείμενο της τροπολογίας θα διαπιστώσει την προχειρότητα με την οποία κατατέθηκε, αφού η εισηγητική έκθεση επιχειρηματολογεί υπέρ της απονομής του Βαθμού Α’ στα Αιρετά Μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΥΣΕΕΠ), στο κείμενο, όμως, της τροπολογίας έχει διαγραφεί - εκ των υστέρων - η σχετική ρύθμιση (σελ. 3 και 9).
Τέλος, να σημειώσουμε ότι στην τροπολογία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για:
  • Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχπλεία (σελ 12-16),
  • Ίδρυση παιδικού σταθμού στη Κεντρική υπηρεσία του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (σελ. 9-12)
  • Ίδρυση αυτοτελούς Γραφείου νομικής υποστήριξης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης (σελ 16,17)
Πηγή: Γ. Δημητρακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου